reveno al cxefa pagxo


MONDA UNIVERSALA PAC-AKADEMIO
WORD UNIVERSAL ACADEMY OF PACE
KAJERO n-ro 1 /94
Horodek, PL, 38-613 WOLKOWYJA, tel. 34-35-05, OLSZTYN


KELKAJ VORTOJ PRI AKADEMIO
La pastro, profesoro Joachim Kondziela en sia disertacio prezentis karakterizon de kelkdekaj institutoj kaj organizoj okupantaj pri la pac-problemo. Kompreneble, ke tio estas eta nombro de tiuj - eble la plej gravaj - kiuj okupas pri tiuj cxi problemoj. Ili estas regule negrandaj kaj ne havas signifan influon por la kreado de monda realeco. Ili ne estas subvencitataj de sxtatoj. Alie estas, se tempas pri la militistaj akademioj kaj pri esploroj por armado, pri perfektivigo de mortigo-metodoj kaj rimedoj. Por ili estas mono el sxtata bugxeto, pri ili zorgas auxtoritatoj: legdona kaj ankaux ekzekutiva.
Generale regas la roma deviso "se vi deziras havi pacon, preparu sin al milito". Ni ne diskutos cxu tiu cxi doktrino estas gusta. Ni nur konstatas, ke gi ekzistas kaj ke gi senkulpigas kaj argumentas armadon. En la historioj de nacioj estas tamen momentoj, kiam simplaj homoj komencas profunde pensi pri problemoj de milito kaj paco. Tiu cxi momento en la historio de nia nacio estis dekado de okdekaj jaroj; kiam oni proklamis la militan staton kaj la konkurado inter Oriento kaj Okcidento kulminigis.
Krom jam ekzistantaj la mondaj pacmovadoj, ke. Monda Pac-Konsilantaro, Mondpaca Esperantista Movado, ktp., komencis spontane reagi simplaj homoj manifestante kontraux militoj. Antaux cxio oni devas anonci: Green Peace, paskajn marsxadojn kaj ankaux Pac-Section de PEA (pola E-Asocio). AI tiuj cxi homoj ne placxis gisnuna pacagado. Tiuj cxi movadoj direktigis kontraux "Blankaj Pac- kolombetoj", pri kiuj tre trafe skribis Vladimir Bukovski en sia libro titolita "Pacagantoj kontraux paco".
La kulmina punkto de "pacdefenda agado" estis la Monda Asembleo poc Paco kaj Vivo, Kontraux Nuklea Milito organizita de Monda Pac-Konsilantaro en Cxehoslovakio en 1983j.
Kiel montrigis praktike, gi havis taskon konvinki la publikan opinion, ke instalado de sovietaj nukleaj bazoj en GDR-o kaj en ehoslovakio servos por paco. Tiutempe PEA-Pac-sectio prilaboris la filozofian devizon, laux kiu homo kaj homa vivo pli valoras ol soeialismo. Tiu cxi devizo naskis postulon al la Asembleo, ke gi vivigu la Homaran Tribunalon por prijugi nukleajn krimulojn kaj ke la unua, kiun oni prijugu, estu la tiutempa Generala Sekretario de KPSU - la estro de Sovet-Unio - Jurij Andropov.
Tiu cxi postulo able kauxzis decidon pri la likvido de PEA-Pac-sectio. Poste gi igis impulso por la fondo de Monda Universala Pac-Akademio, kiu anstatauxigis PEA-Pac-section.
La inicjatintoj de Akademio estis Juliusz Wasik, eks-prezidando de PEA-Pac- sectio kaj Nocxina Maria Alvez - esperantistino el Brazilio.
La nomon kaj agadsferon proponis profesorino Irena Missiuro - la konata esperantistino el Olsztyn.
Akademio transprenis la teorian akirajon de PEA-Pac-sectio kaj secvis la pacan penson de Ludviko Zamenhof Gxi koncentrigis je ?a plej esencaj tiam por paco problemoj, te. la nuklea malarmigo kaj uzo de perforto en rilatoj inter socioj, sistemoj kaj sxtatoj. Oni prezentis publike "la pacan doktrinon" de Akademio pri nuklea malarmigo kaj la necesa likvido de Varsovia Milit-Pakto. Estis fsksitaj la simbolaj premioj por personoj kaj organizoj, kiuj precipe multe agis por paco kaj kontraux milito. La premioj estis kore akceptitaj de multaj laureatoj. La akademion tamen trafis ankaux malaprobaj kaj diskriminaciaj eventoj. Ekzemple: estis malpermuxsite al li publiki ion ajn kaj publike elpasxi. Tiu cxi kontrauxago ne tinigis ecx en la momento kiam falis la antauxa sistemo. La novaj "Veroposedantoj" per paskvilo en gazetaro ataki dauxre la Akademion. Bedauxrinde, la polaj kaj la eksterlandaj esperantaj organizoj ne interesigis pri agado de Akademio kaj gin ne aprobis.
La Akademio tamen ekzistas kaj dauxre okupas pri problemoj gravaj por logantoj de nia Planedo largskale kaj unuope. Ekzemplas tion la scienca studaro rilatanta al la historio de vilago Horodek. En Horodek nun logas sole unu homo kaj iam estis pli ol 100 bienoj. Je la demando: "kio okazis kun tiuj homoj?" ni sercxos respondon, kiu - eblas - helpi al ni trovi solvon de korektaj, pacaj rilatoj inter homoj, etnoj kaj nacioj.
La Akademio rimarkas tiujn pozitivajn eventojn, ke. "Euxroregionoj" aux alian especantajn inicjatojn, ke. "Karpata Esperanta Ligo". La Akademio estas malfermita pot cxiuj homoj. Ni uzas Esperanton kiel elprovitan ilon por transdoni ideojn kaj pensojn inter homoj kaj - ni esperas - inter nacioj. Se iu ekinteresigos pri laboro de nia Akademio kaj ekdezioros partopreni gin, ni tutkore invitas lin/sxin.
Ni estos ankaux dankemaj por tiuj cxi, kiuj helpos en nia praktika agado. Antaux ni staras edukaj kaj esploraj taskoj.
Nia kapitalo estas nur Homoj de Bona Volo. Ni mem tiaj estas. Ni faris ion, nun ni kreas kaj ni deziras dauxre labori. Nia devizo estas: "Kion ni, simplaj homoj, povas fari por si mem...?"

La senato de Akademio
Olsztyn - Horodek, novembro 1994j.

LETERO AL HOMOJ DE BONA VOLO
Oktobre cxi - jare pasis dek jarojn de la momento kiam estis likvidita Pac-Sekcio de Pola Esperanto Asocio.
En la jaro 1995 pasos ankaux dek jarojn de la mometo kiam estis fondita La Monda Universala Pac-Akademio. La respondo venis el Nov-Zelando de la usona, poldevena profesoro, forme de jena demando: "Kaj cxu vi havas monon?
Ni ne havis.
Tamen ni opiniis, ke Ia homoj de bona volo estos nia kapitalo. Bedaurine nia Akademio ne eblis disvolvigxi laux siaj agoj, prognozoj trafaj doktrinoj.
Gxi ne stigis signifoplene sur la areno del interhoma komunikato guste pro tio, ke ni ne havis kaj dauxre ne havas monon. Tamen gi fakte egzistas kaj gia nuna sidejo trovigas en la ermitejo en Horodek cxe la artefarita lago Solina (Biesxcxadoj - montaro).
Pri kio okupis Akademio antauxe kaj pri kio okupas nun?
Do, en la unua periodo Akademio okupis pri la nuklea armado kaj pri de tie fluanta minaco al la homaro.
Tiam ni pripensis pacajn doktrinojn pri la unuflanka malarmigo de Sovet - Unio kaj pri la nuligo de Varsovia Milit-Pakto. (La doktrinon oni prezentis kadre de Pac-Tago dum Universala Esperanto - Kongreso en Rotterdamo en 1988j. kaj publikigis gin en la bulteno eldonata de Tutmonde en Hispanio.) La simbolajn paepremiojn aljugitajn de Akademio ricevis interalie: la junaj germanoj, kiuxj protestis kontraux la sovetaj nuklear raketoj, instalitaj en GDR-o. Pro sia agado ili estis malliberigitaj tiutempe.
La premion ricevis ankaux: la organizo "Green Peace" el Nov-Zelando pro la manifestacio kontraux nukleaj provoj en Paciftko, la nederlandaj juristoj, pro la protesto kontraux nukleaj bazoj instalataj en Nederlando.
Niaj premioj estis kore kaj sincere akceptataj de multaj premiitoj. La sekvonttempe premiojn ricevis homoj, kiuj per sia individua sintento manifestis kontraux perforto. Nia Akademio atente observis kaj observas cxiujn eventojn en la mondo, kiuj minacas nian pacan kunegzistadon.
Nuntempe interesas nin problemoj de kunegzistado duxe minoritatoj kaj pri grandaj nacioj. Tiucele ni klopodas prezenti al vi efikojn de la paca konfereneo okazinta en 1988j. eň Udine (Italio). Tie oni okupis pri la cxi-problemaro, sugestante akcepti la lingvon esperanto pot interkomprenigo en la norda Italio, kie homoj en unu vilago aux urbeto parolas kelklingve.
Al tiu cxi tempo estis dedicxita ankaux nia simpozio okazinta en Horodek septembre 1994j. Subsaze de la historio de vilago Horodek ni deziras prezenti tiun cxi temon pritraktante gin historie kaj pere de partopreno en Karpata Esperanta Ligo ni deziras krei la korektajn rilatojn inter najbarantajn Iandoj. Precipe interesas nin minoritatoj logantaj en cxelimaj regionoj.
Ni observas kaj aprobas ekzemplojn de: ekonomia kunlabaro, kultivado de hejmaj tradicjoj, zorgemo kaj respekto de kulturo, nacia kaj religia diferenco. Al tio ni deziras servi.
Ni deziras ankaux montri la kauxzojn de strecxoj kaj sercxi metodojn por eviti ilin. Ni opiniis, ke la unuopaj studoj, k.e. la raporto pri historio de vilago kaj pri sorto de giaj logantoj, povas montri la veran bildon de dramoj kaj tragedioj homaj, povas montri iliajn kauzojn kaj fine proponi antauxhaltigon de strecxoj kaj perfortoj.
Do ni tumas nin al cxiuj homoj de bona volo kun peto pri helpo. Ni multe jam faris. Malgraux malfacilajoj ni dauxre laboras. Helpe de vi certe ni povos fari pli multe.
Do, ni prezentas niajn banko-kontojn, kien vi povas transdoni monon por Monda Universala Pac-Akademio.

Olsztyn - Horodek, novembro 1994j.
Juliusz Wasik Generala Sekretaro

TUTMONDE PACIFISTA MOVADO
KONTRAUX LA PERFORTO, LA MIZERO KAJ LA MILITO
SEKRETARIATO Aprilo - 1989.
Apartat 313
E-08220 Terrasa
Hispanio

MONDA UNIVERSALA PAC-AKADEMIO
Ni ricevis el Pollando tiun tajpitan verkon, kies enhavo estas:
1. Cxu ni devus vivi gxis 2000a jaro sub la "nuklea ombrelo"?
2. Malfermita letero al 5-ro P.P.Gavrilov.
3. Komunikajxo de Monda Universala Pacx-Akademio
4. Doktrino
5. Por alternativa aliron al problemo de nuklea malarmo en la mondo.
6. La decido de la Estraro de UEA. La verko estas tre interesa, sed pro la neebleco reprodukti gxin, kiel prezentado ni e'tiras la sekvantan fragmenton de la cxapitro "Doktrino".

PACIFISTA DOKTRINO
de unuflanka, tuja senescepta kaj kompleta sanarmigxo el la nukleaj armiloj de unu el statpotencxoj kaj sekve de transiro al malarmado je klasikaj armiloj. kiel la alternattvo de doktrino de duflanka, ekvilibra malarmo.
La auxtoro, Juliusz Wasik, prezentis tiun cxi proponon al Tutmonda'Asembleo por Paco kaj Vivo; kontraux Nuklea Milito, kiu okazis en Pra Mo en Cxehoslovakio en I983 jaro. Post tiu cxi propono okazis "blana makulo" en la vivo de la auxtoro. Poste la auxtoro proponis la temon al intelektuloj, kiuj renkontigxis dum la Kongxreso de " Intelektuloj Defende la Paca Estontéco de la Mondo, kiu okazi5 en Varsovio en la 1986 jaro. La kongresanoj malrespondis auxtoron.
Prezentado de tiu cxi doktrino dum la seminarioj de Facsekcio de PEA rezultigis la likvidon de Pacsekcio kaj disligxon de cxefestantaro kaj cxefkonsilantaro de FEA en 1985 jaro.
La propono prezenti tiun cxi doktrinon dum la sesioj de Internacia Universala Universitato okazintaj kadre de 71a Uh en Pekino kaj 72a UK en Varsovio ne sukcesis.
La auxtoro de tiu cxi doktrino ne povos veni al la nuna 73a Kongxreso dank'al Turisma Buroo "Esperantur" - kiu senvorte resendis al la auxtoro lian monon pagitan por vojagxo.
Kia estas tiu cxi doktrino, kiu ne ekvidis taglumon?
La filozofia aksiomo de doktrino estas:
"Homo kaj homa vivo estas valoro pli grava ol socialismo". Same oni povos diri:
"Homo kaj homa vivo estas valoro pli gxrava ol kapitalismo, ol la tria mondo, ol aliaj politikaj, religiaj aux filozofiaj sistemoj." Dum la nuklea erao ne ekzistas pli gxravaj ideologioj, mondkonceptoj, racioj de sxtatoj el homo kaj homa vivo. La Londona Klubo cxesis sian laboron kiam ekkalkulis, ke Sovetunio povos detrui nuklee Usonon 17 foje kaj Usono Sovetunion 28 foje aux diverse. Pri tio cxi profesoro Marian Dobrosielski - fama pola filozofo, politikisto kaj pacaganto - diris dum la 3a Seminario de Pacsekcio de PEA en 1983 jaro. Kiel reciproke povos detrui unu la alian nuntempe, mi ne scias. Mi konfesas kun profesoro M.Dobrosielski, ke suficxas al nt unufojan detruon... En tiu cxi socialismo post la nuklea milito, mi ne volas vivi -diris profesoro - mi ankaux.
Elirante de tiu cxi filozofiaj aksiomoj - oni proponas: "bazigxante sur ideologxia premiso de specialismo, ke la homo estas en socialismo plej alta valoro, kaj nune en la mondo minacata de ateomaj armiloj, la homo, la homa vivo estas valoro pli supera ol socialismo, oni devas konstati, ke Sovetunio ktel la unua el la sxtatpotencoj farus unuflankan, kompletan atommalarmon gxi komencos malarmi sin je klasikaj armiloj, enkondukos gxis malfondigo de Varsovia Pakto kaj aliaj militaj paktoj kaj anoncos sin neuxtrala sxtato."

KELKAJ VORTOJ PRI LA MONDA UNIVERSALA PAC-AKADEMIO (esperanto)
La pastro prof. Joachim Kondziela en sia doktora disertacio prezentis karakterizadon de kelkdekoj da institutoj kaj organizajxoj, sin okupantaj pri la pac-problemaro; kompreneble, ili estas malmultnombraj - kvankam, eble, la plej gravaj. Ili estas kutime negrandaj kaj ne havas konsiderindan influon por la kreado de monda realeco. Ili ankaux ne estas sxtate subvenciataj.
Alie statas la afero, se temas pri militistaj akademioj kaj pri armad-esploroj, pri perfektivigo de mortig-metodoj kaj rimedoj. Por tio estas la mono el la sxtata bugxeto, pri ili zorgas la auxtoritatoj: la legxdona kaj ankaux la ekzekutiva. Gxenerale validas konata romana devizo "se vi deziras havi pacon, preparu vin al milito".
Ni ne diskutu cxu tiu-cxi doktrino estas gxusta. Ni nur konstatas, ke gxi ekzistas kaj ke gxi senkulpigas armadon kaj argumentas por gxi. En la historio estas tamen momentoj, kiam simplaj homoj komencas profunde pensi pri problemoj de milito kaj paco. Tiu-cxi momento en la historio de nia nacio estis la okdekaj jaroj, kiam oni proklamis la militan staton kaj la konkurado inter Oriento kaj Okcidento kulminis.
Krom mondaj pacmovadoj jam ekzistantaj, ekzemple, Monda Pac-Konsilantaro, Mondpaca Esperantista Movado, ktp., komencis spontane reagi simplaj homoj, manifestante kontraux militoj. Antaux cxio, estas menciindaj Green Peace, paskaj marsxadoj kaj ankaux Pac-Sekcio de PEA (pola E-Asocio). Al cxi-tiuj homoj ne placxis la gxisnuna pacagado. La movadoj direktigxis kontraux "Blankaj Pac-kolombetoj", pri kiuj tre trafe skribis Vladimir Bukovski en sia libro titolita "Pacagantoj kontraux paco".
La kulmina punkto de "pacdefenda agado" estis la Monda Asembleo por Paco kaj Vivo, Kontraux Nuklea Milito organizita de Monda Pac-Konsilantaro en Cxekoslovakio en 1983j.
Kiel montrigis praktike, gxi celis konvinki la publikan opinion, ke instalado de sovetaj nukleaj bazoj en GDR-o kaj en Cxekoslovakio servos pacon. Tiutempe PEA-Pac-sekcio proponis la filozofian devizon, laux kiu homo kaj homa vivo estas valoroj pli grandaj ol socialismo. Tiu-cxi devizo naskis postulon al la Asembleo, ke gxi vivigu la Homaran Tribunalon por prijugxi nukleajn krimulojn kaj ke la unua, kiun oni prijugxu, estu la tiutempa Generala Sekretario de KPSU - la estro de Sovet-Unio - Jurij Andropov.
Tiu-cxi postulo eble kauxzis decidon pri la likvido de PEA-Pac-sekcio. Poste gxi igxis impulso por la fondo de Monda Universala Pac-Akademio, kiu anstatauxigis PEA-Pac-sekcion.
La iniciatoroj de la Akademio estis Juliusz Uxasik, eks-prezidanto de PEA-Pac-sekcio, kaj Nocxina Maria Alvez - esperantistino el Brazilio. La nomon kaj agadsferon proponis profesorino Irena Missiuro - konata esperantistino el Olsztyn (Olsxtin).
La Akademio transprenis la teorian akirajxon de PEA-Pac-sekcio kaj sekvis la pacan penson de Ludoviko Zamenhof. Gxi koncentrigis je la problemoj plej esencaj por paco tiutempe, t.e. la nuklea malarmigo kaj uzo de perforto en rilatoj inter socioj, sistemoj kaj sxtatoj. Oni prezentis publike "la pacan doktrinon" de Akademio pri nuklea malarmigo kaj la necesa likvido de Varsovia Milit-Pakto. Estis fiksitaj la simbolaj premioj por personoj kaj organizajxoj, kiuj precipe multe agis por paco kaj kontraux milito. La premioj estis kore akceptitaj de multaj laureatoj.
La akademion tamen trafis ankaux malaprobaj kaj diskriminaciaj eventoj, ekzemple, estis malpermesite al gxi publikigi ion ajn kaj publike deklari. Tiu-cxi kontrauxago ne finigxis ecx tiam kiam falis la antauxa sistemo. La novaj "veroposedantoj" per paskviloj en gazetaro dauxre atakis la Akademion. Bedauxrinde, la polaj kaj la eksterlandaj esperantaj organizajxoj ne interesigxis pri la agado de Akademio kaj gxin ne apogis.
La Akademio tamen ekzistas kaj dauxre sin okupas pri problemoj gravaj por la logxantaro de nia Planedo largxskale kaj unuope. Ekzemplas tion la scienca studado rilatanta al la historio de la vilagxo Horodek. Nun en Horodek logxas nur unu homo, sed iam estis pli ol 100 bienoj. Je la demando: "kio okazis kun tiuj homoj?" ni sercxos respondon, kiu, eble, helpos al ni trovi solvon de la problemo: establi korektajn, pacajn rilatojn inter homoj, etnoj kaj nacioj.
La Akademio bonvenigas tiujn pozitivajn eventojn k.e. "Euxroregionoj" kaj ankaux aliajn esperantajn iniciatojn, k.e. "Karpata Esperanta Ligo".
La Akademio estas malfermita por cxiuj homoj.
Ni uzas Esperanton kiel provitan ilon por transdoni ideojn kaj pensojn inter homoj kaj - ni esperas - inter nacioj.
Se iu ekinteresigxos pri la laboro de nia Akademio kaj ekdeziros partopreni gin, ni tutkore invitas lin/sxin.
Ni estos ankaux dankemaj al cxiuj, kiuj helpos en nia praktika agado. Antaux ni staras edukaj kaj esploraj taskoj.
Nia kapitalo estas nur Homoj de Bona Volo. Ni mem estas tiaj. Ni faris ion, nun ni kreas kaj ni deziras dauxre labori. Nia devizo estas: "Kion ni, simplaj homoj, povas fari por si mem...?"

La senato de Akademio
Olsztyn - Horodek, novembro 1994j.

INTRODUCTORY NOTES ABOUT THE UNIVERSAL ALL-WORLD ACADEMY OF PEACE (english)
Professor Dr. Joachim Kondziela has presented in his dissertation the characteristics of several dozens of institutes and organisations that are working in the field of preservation of peace; certainly, they aren't numerous - though, maybe, much more important than many others. Usually, they aren't large and don't have considerable influence on the creation of the world's realities. They also aren't financed by the state.
It is completely otherwise when we consider military academies and research organisations, involved in perfection of methods and means of killing. These are financed from the state budget, the authorities (the legislative as well as the executive ones) take care of them. On the whole, there rules the well-known Roman principle: "si vis pacem - para bellum [wishest thou peace, so prepare yourselven to war]".
Let us not discuss here whether this principle is right or wrong. We just state that it does exist, it advocates the arms race and states that it is necessary. However, there are moments in the history when ordinary people begin to consider seriously the problems of peace and war. Such a time in the history of our nation have been the '80-ties, when the collisions between the West and the East reached their culmination point.
Apart from already existing organisations working for peace, such as All-World Peace Council, All-World Esperantist Movement for Peace, etc., ordinary men and women began to protest against the war. We would like to mention, first of all, Greenpeace, Easter marches, as well as the Pacifist Branch of the Polish Esperantists'Association (PEA). All these people didn't like how peace was fought for earlier. Thesemovements were directed against "the white peace-pigeons", about which Vladimir Bukovski wrote in his book "Peacemongers against peace", giving them exact characteristics.
The culmination point of the "movement for peace" was the All-World Assembly for Peace and Life, against the Nuclear War, organised by the All-World Peace Council and held in Czechoslovakia in 1983.
However, it turned out that its main goal was to convince the public opinion that the installation of Soviet nuclear bases in GDR and Czechoslovakia would serve the cause of peace. At that time, the Pacifist Branch of the Polish Esperantists' Association (P.B. of the PEA) proposed the motto that mankind and human life are greater values than socialism. Therefore, an appeal to the Assembly was compiled, where it was suggested to revive the Tribunal of Mankind to condemn the criminals with nuclear weapons, and the first person condemned should be Yuri Andropov, at that time Secretary General of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU).
Maybe it was namely that appeal that caused the decision to liquidate the P.B. of the PEA. Later the same motto became an impulse to establish the All-World Universal Academy of Peace that took the place of the P.B. of the PEA.
The initiators of the establishment of the Academy were Juliusz Wasik, the ex-president of the P.B. of the PEA, and Nochina Maria Alvez, an esperantist from Brazil. The name and field of activities were proposed by prof. Irena Missiuro, a well-known esperantist from Olsztyn.
The Academy adopted the theoretical heritage of the P.B. of the PEA and followed the way of L.Zamenhof's pacifist thinking. It concentrated on the problems considered at that time most important for pacifist movement, i.e. nuclear disarmament and the use of force in relations between different countries and social systems. "The Doctrine of Peace" of the Academy concerning nuclear disarmament and the liquidation of the Warsaw Pact was presented to the public. Symbolic awards were established for those persons and organisations whose contribution to the cause of peace and campaigning against war had been considerable. These awards were accepted with pleasure by many laureates.
However, attempts had been made to influence the Academy using undecent and discrimination ways, e.g. it was forbidden for the Academy to publish whatever, as well as to make public declarations. Such activities didn't stop even when the old regime had fallen. The new "crusaders for true faith" attacked the Academy many times, e.g. by publishing denigrating articles, lampoons, etc. in the mass media. Unfortunately, the Polish and foreign organisations of esperantists weren't interested in the activities of the Academy and didn't support it.
However, the Academy exists and is engaged in solving the problems which are important for those who live on our planet, the general as well as the specific ones. Scientific research of the history of the Horodek village can serve as an example. Just now, only one man lives in Horodek; but once more than 100 farms had been there. We are looking for the answer to the question: what has happened to all those people ? Maybe the answer will help us to find solutions to such problems as establishing peaceful, mutually beneficial relations between men, peoples and nations.
The academy welcomes such positiveeventsas "Euxroregionoj" (Euroregions)andother esperantists' initiatives, for example,"KarpataEsperantaLigo" (Carpathian Esperanto League).
The Academy is open for everybody.
We use Esperanto as a proved means of interchange of ideas between men and, we hope, between nations.
If somebody is interested in the work of our Academy and would like to take part in it, he/she is welcome to do so.
We would also be grateful to all those who will help us in our activities. The problems we are working at are educational and research ones.
Our only capital is the People of Good Will. We ourselves are such people. We have been working, now we wish to continue our creative work. Our motto is: "What can we, simple people, do for ourselves ?.."

The senate of the Academy
Olsztyn - Horodek, November 1994.

preparis tycho@cile.msk.su